Presentació d'un Recurs d'Alçada contra l'Acord d'Aprovació de la Tarifa del Subministrament d'Aigua de RiV

La Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat Recurs d’Alçada sobre l’acord d’aprovació de la Tarifa del subministrament d’aigua del municipi. 

Els motius del Recurs són de forma resumida:

1. TRAMITACIÓ INADEQUADA DE L’EXPEDIENT DE TARIFA:
D’acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic, l’ajuntament és qui hauria de sol·licitar la revisió de la tarifa després de realitzar la tramitació d’una ordenança municipal amb la necessària exposició pública. En aquest cas, l'ha presentat l'empresa i s’ha acceptat el tràmit.

2. ACCEPTACIÓ DE LES DADES DE L’EXPEDIENT DE TARIFA SENSE LA SEVA COMPROVACIÓ I VALIDACIÓ EFECTIVA:
Des de l’equip de govern mai s'han posat en dubte les dades aportades per l'empresa, sempre s'han validat sense fer les comprovacions necessàries per a garantir que s'està valorant correctament la informació. També s’han utilitzat aquestes informacions per a desenvolupar informes tècnics, donant-les com a vàlides sense auditar-les. Això comporta que s'aprovin les decisions sense debats informats.

3. MANCA D’INTERVENCIÓ EFECTIVA DE LA COMISSIÓ DE PREUS
Des de la Comissió de Preus, que ha d’aprovar les tarifes presentades per AAT SL (inadequadament, com assenyalem al punt 1), i com a conseqüència de l’aprovació d’aquestes per part de l'equip de govern, s'accepten les dades aportades per l'empresa i els informes basats en aquestes informacions per aprovar les tarifes que haurem de pagar pel servei d’abastament d’aigua.
En resum, degut a l’aprovació sistemàtica de les dades aportades per AAT SL, i sense una auditoria per part de l’ajuntament, la tarifa aprovada es basa en el que a l’empresa li ha semblat convenient.En la imatge anterior es pot veure que l'equip de govern no disposava de les dades, segons es reconeix en acta de mediació davant la GAIP el dia 1 de Juliol passat.

En la imatge, la Comissió de Preus no fa una funció interventora per l'aprovació prèvia de l'equip de govern de Riells i Viabrea (que reconeix no tenir dades segons la penúltima imatge).

AL·LEGACIONS DE LA TAULA PER L’AIGUA PÚBLICA DE RIELLS I VIABREA AL REGLAMENT APROVAT INICIALMENT PER L’EQUIP DE GOVERN EN PLE DEL 7 DE MARÇ DE 2022EN TRÀMIT LA NOVA TARIFA D’AIGUA DE RIELLS I VIABREA, EL REGLAMENT I UN PLA DIRECTOR

En el Ple del passat 7 de març l’equip de govern va aprovar per majoria de 6 vots seus i 4 abstencions de PSC i JUNTS una proposta de tarifa presentada per l’empresa AAT SL pel 2022, un nou Reglament del servei i un nou Pla Director.

 

Recàrrecs que cobra AAT per impagaments en les factures

L’empresa AAT SL cobra uns recàrrecs per impagament puntual de la factura, amb un import igual tant si la factura està domiciliada com si no quan si no està domiciliada no pot tenir despesa bancària.

 

A més ara sembla que figura aquest recàrrec en el marge esquerra de les factures però no fa massa temps no figurava enlloc, malgrat aparèixer sumat en el total, cosa que Aigua ésVida per tota la Tordera ja va denunciar públicament en diverses ocasions.

 

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 675 520 857
Translate the content