I després diuen que no hi ha diners per tenir una gestió pública de l'aigua potable (part II)

 

Durant la campanya electoral ERC va prometre, entre altres coses, que congelarien l'IBI. Analitzem si aquesta promesa electoral amb implicacions econòmiques és beneficiosa pel municipi de Riells i Viabrea i la seva ciutadania.


Les promeses que va fer ERC en aquesta matèria van ser:


Congelació de l’IBI durant tota la legislatura

El fet que ERC-Gir mantingui com a tercera legislatura consecutiva -12 anys- aquest compromís demostra inequívocament l’alt grau de lleialtat i empatia del nostre grup envers els nostres conciutadans (Promesa 1)
A més, ens comprometem a una reducció del 50% del mateix impost durant els 2 primers anys a totes aquelles persones que implantin plaques solars en els seus edificis. (Promesa 2)

 


En aquest post analitzem la promesa de congelació de l’IBI (promesa 1). L’anàlisi de l’altra promesa la farem la setmana que ve.

Per entendre aquesta mesura s’han de conèixer uns conceptes bàsics sobre l'IBI:

  • • Qui paga IBI? L’IBI, Impost sobre els Béns Immobles, el paga tothom que sigui propietari o propietària d’algun bé immoble al municipi i es paga per cadascun dels béns immobles que es posseeixin. Bàsicament, l’IBI es paga pels terrenys i les construccions que es posseeixin.
  • • S’ha d’estar empadronat al municipi per pagar l’IBI? No, en absolut, no es paga per ser veí o veïna del poble sinó per ser propietari o propietària d’algun bé immoble.
  • A qui beneficia una congelació de l’IBI? A qui sigui propietari de béns immobles, siguin del poble o no ho siguin, i com més quantitat de béns immobles tinguin més beneficiats resultaran. Per tant, a qui més beneficia és a qui tingui més diners en forma de propietats immobles.
  • I tots els propietaris se’n beneficien d’igual manera? No, dependrà molt de quin valor cadastral tingui assignat l’immoble que sigui de la seva propietat: a major valor cadastral de l’immoble, major serà l’import de l’IBI que es pagarà.
  • Tots els immobles tenen assignat el valor cadastral amb els mateixos criteris? No, el criteri per assignar el valor cadastral pot variar d’un immoble a un altre degut que poden haver estat valorats en anys diferents. En el cas de Riells i Viabrea, la Ponència de Valors Cadastrals és molt antiga i només estan tributant l’IBI correctament els immobles donats d’alta més recentment. És a dir, com més recent sigui un immoble més actualitzat serà l’import que la persona propietària en pagarà d’IBI. Això fa que, en comparació, els immobles més “nous” puguin pagar imports d’IBI més elevats que els immobles “de tota la vida”. Per tal d’aconseguir una harmonització dels valors cadastrals a nivell municipal s’hauria de fer una actualització de la Ponència de Valors Cadastrals com, per exemple, va dur a terme el municipi de Breda l’any 2007.
  • La congelació de l’IBI beneficia als propietaris del poble? En part sí i en part no. És cert que els propietaris del poble pagaran menys IBI però qui realment sortirà més beneficiat serà aquell propietari que no sigui del poble perquè, a banda que pagarà menys IBI, se li afegeix que encara que l’ajuntament tingui menys recursos econòmics per gestionar el poble ell no en patirà les conseqüències perquè no hi viu. En canvi, aquella persona propietària que visqui al poble sí que patirà els efectes de la falta de recursos municipals.
  • On van els diners que es recapten de l’IBI? Es tracta d’un tribut municipal regulat als articles 60 al 77 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. L’any 2020, en el cas de Riells i Viabrea l’IBI representava el 38,12% del pressupost municipal anual. Això vol dir que més d’un terç dels diners que recapta l’ajuntament de Riells i Viabrea provenen del cobrament de l’IBI, i es pot veure com d’important és que aquest tribut es cobri com correspon si es vol tenir els recursos necessaris per gestionar el poble correctament. Es pot trobar més informació sobre aquest el pressupost municipal pitjant AQUÍ.
  • Què implica per les arques municipals aquesta congelació de l’IBI? La congelació de l’IBI implica uns ingressos menors per l’ajuntament i aquest tindrà menys diners per poder fer front a la gestió municipal, tant pel manteniment ordinari com per la millora del poble. Aquesta situació només seria tolerable en el cas que l’ajuntament tingués un excés de diners disponibles i li sobressin diners a finals d’any després d’haver donat tots els serveis necessaris, tots els que realment calen, a la ciutadania i tenint el poble en condicions.
  • A qui perjudica una congelació de l’IBI? Bàsicament aquesta mesura perjudica a la gent que està empadronada al poble, sigui propietari o no, perquè les arques municipals tindran menys ingressos i, o bé tindran pitjors serveis o bé s’hauran de pagar més diners en algun altre tribut. I de manera especial, perjudica a la gent del poble que estigui de lloguer perquè, a part de tenir el perjudici explicat anteriorment, no s’estalvien diners de l’IBI perquè no són propietaris.Què en pensem d’aquesta promesa?

Creiem que es tracta d’una mesura populista perquè es planteja com una mesura bona pel poble i per la població però, en canvi, té un caràcter marcadament antisocial perquè implica deixar d’ingressar uns diners que el poble necessitaria per corregir i arreglar la multitud de mancances que té. De manera concreta, l’Equip de Govern ha manifestat sovint que considera que el municipi no té prou diners per adquirir la part d’actius no municipals que formen part de la xarxa d’aigua potable que abasteix Riells i Viabrea.


A més a més, com s’ha argumentat anteriorment, només beneficia a les persones que són grans propietàries i, de manera especial, a les que no viuen al poble i a les que són propietàries d’immobles “de tota la vida”. Aquesta mesura significa que la gent del poble, o bé disposarà de menys recursos per als serveis municipals o bé haurà de pagar la diferència a través d’altres tributs. 


Pensem que aquesta promesa dificulta encara més que el municipi obtingui els recursos econòmics necessaris per tirar endavant una correcta gestió municipal, que ja té moltes mancances de gestió del poble per falta de recursos econòmics, fet que és diametralment oposat al que s’entén com a política social o política bona pel poble. 


Com es pot comprovar en la gràfica següent, els ingressos que s’obtenen a Riells i Viabrea en concepte de Taxes i Preus Públics per habitant són clarament inferiors a la mitjana provincial, aproximadament un 50% menor, i aquests recursos de menys pel municipi fomenten que estigui en l’estat en el qual es troba... i per tot això algun gran propietari s’estalvia un bon grapat d’euros gràcies a la congelació de certs impostos.Etiquetes: , ,
edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content