I després diuen que no hi ha diners per tenir una gestió pública de l'aigua potable (part III)


 

Durant la campanya electoral ERC va prometre, entre altres coses, que reduirien el 50% del rebut de l’IBI a qui col·loqués plaques solars. Analitzem si aquesta promesa electoral amb implicacions econòmiques és beneficiosa pel municipi de Riells i Viabrea i la seva ciutadania.


Les promeses que va fer ERC en aquesta matèria van ser:


Congelació de l’IBI durant tota la legislatura

El fet que ERC-Gir mantingui com a tercera legislatura consecutiva -12 anys- aquest compromís demostra inequívocament l’alt grau de lleialtat i empatia del nostre grup envers els nostres conciutadans (Promesa 1)
A més, ens comprometem a una reducció del 50% del mateix impost durant els 2 primers anys a totes aquelles persones que implantin plaques solars en els seus edificis. (Promesa 2)

 


En aquest post analitzem la promesa de reducció del 50% del rebut de l’IBI a qui col·loqués plaques solars (promesa 2). L’anàlisi de l’altra promesa es pot llegir AQUÍ.

Per entendre aquesta mesura s’han de conèixer uns conceptes bàsics sobre les possibilitats de rebaixa de l'IBI que existeixen:

  • • Es pot fer una rebaixa tan elevada de l’IBI? Sí. L’IBI és un tribut municipal regulat als articles 60 al 77 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. El seu article 74.5 determina que “Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol“. Es tracta d’una mesura destinada a ajudar a preservar el Medi Ambient, i l’ajuntament pot rebaixar fins a un 50% el tribut de l’IBI a tots els béns immobles que hagin instal·lat plaques solars.   
  • • L’ajuntament ha aplicat tot allò que li està permès per incentivar les plaques solars i cuidar el Medi Ambient? La resposta és que no. Si es llegeix amb atenció la modificació de les Ordenances Fiscals aprovades el 4 de novembre de 2019 per l’ajuntament de Riells i Viabrea es pot veure que només s’ha aplicat aquesta mesura als immobles d’ús residencial i, en canvi, no s’ha aplicat als immobles que tenen altres usos com ara el sector secundari (indústria) o el sector terciari (comercial i serveis). L’article 5.5 de les citades ordenances fiscals determina que “Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles destinats a habitatge en els que s’hi instal·lin sistemes per a l’aprofitament elèctric de l’energia provinent del sol, durant els dos períodes impositius següents a la instal·lació“.
  •  • Té importància que no s’incentivi la col·locació de plaques solars en els sectors secundari i terciari? Sí, en té molta. Les dades de consum d’energia elèctrica separada per sectors a Catalunya de l'any 2019 mostren que els sectors secundari i terciari junts van consumir un 71,8% del total anual d’energia consumida (29.345,5 GWh) mentre que el sector domèstic només va consumir un 26,6% (10.870,8 GWh). Es pot veure clarament que els sectors que no són residencials tenen un impacte gairebé 3 vegades superior al sector residencial. Això fa que excloure els sectors secundari i terciari d’aquesta mesura de protecció mediambiental, que hauria de tenir la finalitat d’incentivar d’autoproducció d’energia renovable per reduir la contaminació, sigui un veritable despropòsit i que aquesta mesura serveixi de poc més que per quedar bé i aconseguir vots. 
 
Què en pensem d’aquesta promesa? 

 

Considerem que aquesta manera d’aplicar l’article 74.5 del RDL 2/2004 és insuficient a l’hora d’ajudar a preservar el Medi Ambient i lluitar contra l’emergència climàtica actual perquè només s’aplica als immobles destinats a l’ús residencial. S’aplica a un tipus d’immobles que només representen un 27% del consum elèctric total anual i, en canvi, no s’aplica als immobles destinats als sectors secundari i terciari que, junts, representen un 72% del consum elèctric a Catalunya. Ens sembla que aquesta mesura no s’està aplicant com caldria aplicar-la si el que es pretén és reduir l’impacte ambiental del consum d’energia contaminant. 

 

Per tant, creiem que renunciar a uns recursos econòmics per acabar aplicant una mesura populista i que no té una afectació massa gran en la reducció de l’impacte ambiental del consum d’energia contaminant, quan es podrien destinar aquests recursos a la millora i a l’adquisició dels actius de les infraestructures dels Serveis Públics, com ara el de l’aigua potable, és una cosa que va en contra dels propis interessos del municipi. Ni s’arregla la part mediambiental ni es milloren els Serveis Públics però, en canvi, es genera un impacte negatiu en les arques municipals, tot aconseguint menys recursos per Riells i Viabrea... i tot això només per mirar d'aconseguir un grapat de vots.

 

Etiquetes: , ,
edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content