Imports pagats en concepte de conservació de comptadors d’aigua entre el 2000 i el 2020

Començarem aquesta entrada fent-te dues preguntes inicials que serà interessant que tinguis en ment: 
 
1.   Recordes l’última vegada que la companyia de l’aigua o l’ajuntament t’ha notificat que cal canviar el comptador d’aigua? 
 
2.   Saps que actualment és obligatori canviar els comptadors més antics de anteriors al 2008 i que pot haver-hi multes de fins a 5.000€ per a qui no ho compleixi?

 

Com que aquest tema té molts aspectes diferents, l’explicarem en forma de preguntes i respostes per una millor comprensió. Si vols més informació pots llegir l’informe que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament.

 

Cada quan s’han de canviar els comptadors d’aigua freda?

A països com ara Alemanya s’han de canviar cada 6 anys però hi ha gent especialista en la matèria que defensa que els comptadors poden aguantar fins als 10 anys. Tot i així, a l’Estat Espanyol, la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA de l'Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’estat de determinats instruments de mesura, determina que els comptadors que ja tinguin més de 12 anys (2008 o anteriors) i els que en un període de 5 anys hagin de tenir més de 12 anys hauran de ser canviats abans de 5 anys. Això significa aproximadament que tots els comptadors que siguin anteriors al 2013 hauran de ser substituïts abans del 2025.

 

Quants comptadors del servei d’aigua potable hi ha al municipi de Riells i Viabrea?

A inicis de l’any 2019 l’associació Aigua És Vida de Riells i Viabrea (AEV), que és una de les parts impulsores de la Taula per l’Aigua Pública del municipi (TAP),  va demanar a l’Ajuntament dades sobre el nombre d’abonats i els diners recaptats per AAT en concepte de conservació de comptadors. L’Ajuntament mai va respondre aquesta petició d’informació, fet que no compleix amb allò que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que li dóna un màxim de 3 mesos per respondre.

Davant d’aquesta falta de resposta s’ha hagut d’investigar tota la documentació tècnica que obra en poder de la TAP juntament amb la base del Cadastre i s’ha aconseguit un càlcul aproximat que determina que al municipi de Riells i Viabrea hi ha 2.271 abonats domèstics i 134 abonats industrials

Si vols saber com s’han calculat aquestes dades ho pots trobar a l’informe que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament.

 

Quants anys tenen els comptadors d’aigua del servei d’aigua a Riells i Viabrea?

S’ha calculat que gairebé un 95% dels abonats que hi ha al servei d’aigua potable de Riells i Viabrea són anteriors al 2008, que són els més urgents de canviar i, per tant, en el cas que  AAT no hagués realitzat les tasques de conservació de comptadors per les quals cobra hi hauria 2.206 abonats domèstics i els 76 abonats industrials amb comptadors que s’haurien de canviar. S’han trobat casos en els quals els comptadors podrien arribar a ser encara dels anys 90 del segle XX !!  Això significaria uns 30 anys de funcionament...

Si vols saber com s’han calculat aquestes dades ho pots trobar a l’informe que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament.

 

Quants diners costaria canviar tots els comptadors amb més de 12 anys d’antiguitat?

S’ha calculat que renovar els comptadors dels 2.206 abonats domèstics i els 76 abonats industrials que ja hi havia a l’any 2008 amb un cost aproximat de canvi de comptadors domèstics i industrials de 100€ i 150€ per comptador, respectivament, costaria uns 232.000€. Si els comptadors que es volguessin posar fossin més sofisticats, i incorporessin antenes per realitzar telelectures, el cost podria arribar a ser gairebé el doble.

Si vols saber com s’han calculat aquestes dades ho pots trobar a l’informe que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament.

 

Per quina raó es paga cada mes una quota de conservació de comptadors a la factura de l’aigua?

L’únic propòsit de que es pagui la quota de conservació de comptadors a cada factura d’aigua és per poder garantir que els comptadors d’aigua estan en el bon estat necessari per poder realitzar les mesures del consum d’aigua correctament, canviant-lo a la fi de la seva vida útil usant el finançament fraccionat de l'import d'un nou comptador en la quota de manteniment. L’import que hauria de pagar cada abonat hauria de ser la part proporcional que li correspongui del que s’hagi gastat en aquest concepte. Ni un euro més i ni un euro menys.

Per altra banda, les coses a Riells i Viabrea mai són senzilles i l’Ajuntament té un Reglament del Servei de l’Aigua aprovat en el qual el concepte de conservació de comptadors podria exonerar al prestador del servei d’aigua d’haver de fer-se càrrec dels costos de substitució dels comptadors, cosa que és vergonyosa i encara més quan s’ha calculat que AAT hauria cobrat gairebé mig milió d’euros en concepte de conservació de comptadors en els últims 20 anys.

S’ha de tenir en compte, però, que aquest Reglament del Servei de l’Aigua és un tema molt controvertit i que amb molta probabilitat aquest reglament no sigui d’aplicació atès que, entre altres coses, l’empresa AAT no té cap contracte per poder gestionar el servei d’aigua potable.

 

Quants diners ha pagat cada abonat entre els anys 2000 i 2020 en concepte de conservació de comptadors?

En la taula següent es pot veure quant ha pagat cada abonat segons l’any del seu contracte d’aigua. Com que només tenim dades de l’any 2000 o posterior no podem quantificar quant han pagat els abonats amb anterioritat al 2000. El que sí que podem saber, per exemple, és que un usuari domèstic que tingui un contracte de l’any 2000 o anterior ha pagat 204,67€ en concepte de conservació de comptadors... és a dir, ha pagat suficient per canviar dues vegades de comptador. I, un altre exemple, algú que porti pagant factures d’aigua des del 2012 ja hauria pagat 105,11€, més del que costaria canviar el comptador.Qui gestiona els diners que paguen els abonats en concepte de conservació de comptadors d’aigua?

Aquests diners els gestiona qui porta el servei d’aigua. En el cas de Riells i Viabrea els gestiona l’empresa AAT que és qui ho cobra a cada factura d’aigua, tot i no tenir cap contracte que li permeti fer-ho i també que l’ajuntament no ha fiscalitzat ni aprovat els preus que cobra AAT així com tampoc controla com es gasten aquests diners ni com es proporcionen aquests serveis.

 

Què passa si no es gasten tots els diners recollits en concepte de conservació de comptadors d’aigua?

Doncs, atès que no hi ha cap contracte entre l’Ajuntament i l’empresa AAT, i tampoc hi ha la fiscalització pública necessària en relació al tema de la conservació de comptadors, tot sembla indicar que allò que AAT no gasti en conservació de comptadors servirà per engruixir els seus beneficis empresarials, que ja són ben generosos de per sí... bàsicament perquè ells n’han fixat les condicions i els preus. Inclús se sap que AAT va apujar l’import de la conservació de comptadors a partir del segon trimestre de 2016 i ho va fer sense cap tipus de justificació ni de comunicació envers els abonats. El que sabem segur és que AAT segueix cobrant per aquest concepte i que no sembla que ningú aliè a aquesta empresa sàpiga amb certesa què es fa realment amb aquests diners.

 

Qui és el propietari del meu comptador d’aigua?

Tot sembla indicar que els propietaris dels comptadors són els propis abonats, encara que caldria estudiar a consciència aquest tema per poder tenir alguna certesa. Per una banda, el Reglament del Servei de l’Aigua del que s’ha parlat amb anterioritat determina que l’abonat n’és el propietari però també s’ha comentat que hi ha molts dubtes de que aquest sigui d’aplicació, és a dir, que sigui legal aplicar-lo. Per altra banda, en cap part de la documentació que consti a la Taula per l’Aigua Pública hi figura cap dada que indiqui que els comptadors dels abonats formen part dels actius d’AAT. Aquest és un dels molts temes que requereixen ser estudiats a fons per poder ser clarificats.

 

Què passaria si ningú canviés el comptador d’aigua en el termini que especifica la legislació vigent?

L’article 22.1 de la Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, considera una falta lleu utilitzar instruments de mesura que no compleixin amb els requisits de control metrològic i l’article 23.1 determina que es podran sancionar les faltes lleus amb un màxim de 5.000€.

 

És possible que aquesta multa l’hagi de pagar el ciutadà?

Aquesta és una possibilitat que no la podem afirmar ni negar amb rotunditat. La raó que això sigui així és que, com que no queda clar de qui és l’obligació de substituir el comptador perquè no es té la certesa que el Reglament del Servei de l’Aigua sigui o no sigui d’aplicació, no ens és possible assegurar qui tindria la responsabilitat en cas que els comptadors d’aigua no es canviïn. Aquesta és una de les raons per les quals caldria estudiar a fons aquest assumpte, i hi ha altres temes que també caldria estudiar i que l’equip de govern no vol acceptar.

 

L’ajuntament de Riells i Viabrea coneix aquesta situació?

Sí, la coneix... com a mínim des del dia que nosaltres vam presentar l’informe que la Taula per l’AiguaPública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament en una instància, però realment és una obligació legal seva el fet de conèixer la situació del servei, així com també informar-ne correctament a la ciutadania.

El dia 16 d’agost de 2016 es va publicar al BOPG el Codi Ètic i de Bon Govern de l’ajuntament de Riells i Viabrea en el qual, al seu punt 3, de Principis Generals, hi inclou conceptes com la l’eficàcia, l’economia i l’eficiència, la dedicació al servei públic i l’exemplaritat, l’obertura i la transparència, la integritat i l’honradesa.

Ja voldríem que es complissin tots aquests principis ètics en relació al servei de l’aigua potable i no haver de ser nosaltres qui ho faci públic.

 

El servei d’aigua potable a Riells i Viabrea és de gestió pública?

No, no ho és. Per no ser, ni tan sols és un servei d’aigua que estigui correctament municipalitzat. L’empresa privada AAT ha estat portant de facto el servei d’aigua però mai ha tingut cap contracte administratiu que li permeti fer-ho. A més a més, la pròpia empresa ha estat fixant els preus com ha volgut, tant del preu de l’aigua com del preu dels serveis que dóna.

 

L’ajuntament de Riells i Viabrea té l’obligació de fiscalitzar i controlar tot allò que tingui a veure amb la gestió del servei d’aigua potable al municipi?

I tant!! De fet, juntament amb l’obligació de proporcionar el servei d’aigua al poble, és la principal tasca que té encomanada en aquest assumpte. Ha de vetllar perquè el poble tingui aigua potable en les condicions que corresponen i també perquè el servei d’aigua funcioni com correspon, sense malbarataments de cap tipus, amb el degut respecte pel medi ambient i proporcionant un servei de qualitat i eficient.

 

I ho està fent en l’actualitat?

Lamentablement no. Cal dir que és un tema complicat però, al nostre entendre, el principal obstacle que hi ha en aquest assumpte és que l’actual equip de govern no vol assumir que aquest servei públic és un dels principals serveis que l’ajuntament ha d’oferir als seus ciutadans. És un dels serveis públics més essencials que ha d’oferir i costaria trobar-ne gaires que siguin equivalents en importància.

Això fa imprescindible que l’ajuntament hi aboqui els esforços que calguin per solucionar els problemes actuals, tant per la falta de contracte del servei de l’aigua com pel que fa a la correcta gestió i fiscalització pública del servei. I l’equip de govern encara no s’ha posat en sintonia per realitzar tots aquests esforços que calen i, per si fos poc, encara posa certes traves en alguns temes concrets a la part del poble que sí que s’està esforçant per mirar de resoldre aquest tema com correspon.

Els interessos d’una empresa privada que viu gràcies a donar un servei públic a Riells i Viabrea mai han de passar per davant dels interessos de la gent de poble, i creiem que el consistori hauria d’estar defensant els interessos del poble amb tota la seva força i energia, i més tenint en compte la importància que té l’aigua potable en la vida diària de les persones.

 

Si vols saber més coses d’aquest tema pots llegir l’informe que la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat recentment a l’Ajuntament. 

Per altra banda, ens seria de molta ajuda que ens escriguis un correu a taula@aiguapublicaderiells.org i ens diguis la data aproximada d'instal·lació del teu comptador o els anys que fa que no t’han canviat el comptador. També, si ho desitges, pots escriure’ns per fer-nos preguntes.

Per últim, si vols enviar-nos algun tipus de denúncia anònima sobre el tema de l’aigua, o de qualsevol altre tema que hi pugui tenir una relació directa o indirecta, AQUÍ.

 

Etiquetes: , , , , , ,
edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content