AL·LEGACIONS DE LA TAULA PER L’AIGUA PÚBLICA DE RIELLS I VIABREA AL REGLAMENT APROVAT INICIALMENT PER L’EQUIP DE GOVERN EN PLE DEL 7 DE MARÇ DE 2022EN TRÀMIT LA NOVA TARIFA D’AIGUA DE RIELLS I VIABREA, EL REGLAMENT I UN PLA DIRECTOR

En el Ple del passat 7 de març l’equip de govern va aprovar per majoria de 6 vots seus i 4 abstencions de PSC i JUNTS una proposta de tarifa presentada per l’empresa AAT SL pel 2022, un nou Reglament del servei i un nou Pla Director.

 

Sobre la nova tarifa estem a l’espera de resolució de la Comissió de Preus de Catalunya encara que la Taula per l’Aigua Pública és de l’opinió que la nova tarifa s’hauria de tramitar com a ordenança municipal i hem demanat el desglossament de totes les dades de l’expedient per poder comprovar alguns aspectes.

Com l’equip de govern municipal ens va tornar a passar el mateix expedient, quan li varem reclamar el seu desglossament de les partides, hem presentat reclamació davant la GAIP http://www.gaip.cat/ca/inici entenent que es tracta d’informació d’interès públic.

Dins del període d’exposició pública hem presentat al·legacions a la proposta de Reglament i properament presentarem les corresponents al Pla Director que també difondrem per general coneixement.
Aquestes són les al·legacions en Pdf que podeu descarregar sobre el Reglament:
https://bit.ly/3LjFtCd

En reproduïm aquí només una part inicial amb proposta d’un preàmbul:

“AL·LEGACIONS DE LA TAULA PER L’AIGUA PÚBLICA DE RIELLS I VIABREA AL REGLAMENT APROVAT INICIALMENT PER L’EQUIP DE GOVERN EN PLE DEL 7 DE MARÇ DE 2022


Introducció: 


La tramitació del Reglament ha estat realitzada d’esquenes a la ciutadania i de forma incomprensible no ha estat objecte de mínim debat dins de les converses establertes entre l’equip de govern del municipi i la Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea. D’avui per demà ens varem trobar una proposta de Reglament aprovat per l’equip de govern i portat a Ple municipal per a la seva aprovació inicial sense comptar tampoc amb els grups municipals de l’oposició.


Per això aquestes al·legacions són molt més extenses del que podrien haver estat si l’equip de govern hagués posat damunt la taula la proposta de l’empresa Novacelona i s’hagués pogut parlar dels principals conceptes i eixos a tenir en compte.


Un dels eixos principals de discrepància de la Taula per l’Aigua Pública de RiV és la constatació, al llarg del redactat del Reglament, de la renúncia de l’equip de govern a la gestió pública de l’aigua del municipi com reflecteix contínuament el concepte d’empresa gestora en diferents formes, per molt que de forma retòrica a l’article 2 es reculli la possibilitat de gestió directa.


Un altre eix important el forma tot el relacionat amb la transparència i la participació ciutadana que el Reglament aprovat per l’equip de govern limita a un esment de dret (futur i sense concreció) de les persones usuàries recollint dins l’article 9, punt 12: “Participar en la forma que es determini reglamentàriament en la gestió del servei i en la presa de decisions sobre el mateix”.


Aspecte molt bàsic és el necessari reconeixement de l’aigua com a Dret Humà ( no mercaderia) que no queda explicitat en la redacció del Reglament.

Per tot això, dins de les al·legacions que esperem siguin considerades i incorporades a la redacció definitiva del Reglament proposem aquest text:


PREÀMBUL.

L’aigua potable, com el sanejament, va ser declarada un Dret Humà bàsic en Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides de data 28 de juliol de 2010.

És objectiu de l’Ajuntament de Riells i Viabrea fer efectiu aquest Dret Humà en el conjunt del nostre poble, gestionant el Servei Municipal d’Aigua de forma que es garanteixi a tota la ciutadania l’accés a una aigua de qualitat.

Preservar la qualitat i el bon estat de l'aigua, ens obliga a tots a entendre la seva utilització com un cicle integral que compren, de forma unitària, l’abastament en alta, la impulsió, el tractament i la distribució en baixa. I també la millor recuperació possible de l’aigua utilitzada.

Tota intervenció en una d'aquestes fases pot afectar a les altres. D'aquí que les actuacions que s'adoptin hagin de tenir present aquesta perspectiva global.

L'aigua és un element necessari per a la vida i per al desenvolupament de les activitats econòmiques, però a la vegada és un element escàs. Per això l'Ajuntament afavorirà i incentivarà el seu ús racional amb l’objectiu d’estalviar-ne en el consum.

Una millor racionalització de la utilització de les instal·lacions actuals i la reducció de les pèrdues en la xarxa són, també, dos objectius que hem d’implementar perquè generen de forma directa l'estalvi d'aigua.

Les necessitats i els consums d'aigua s'han de planificar per aconseguir els objectius assenyalats, tenint en compte una planificació fonamentada en la demanda real d'aquest bé comú, incorporant totes les polítiques que n’afavoreixin l'estalvi.

L’Ajuntament, com a entitat representativa de la ciutadania ha de tenir cura d’organitzar i dirigir el Servei Municipal d’Aigua amb objectius d’eficiència econòmica, sostenibilitat mediambiental i garantia dels drets de les persones. La gestió pública i democràtica és la forma que millor ho pot garantir encara que en algun moment es faci necessària la intervenció de tercers.

Per tal d’assolir l’èxit en la seva gestió cal comptar amb la corresponsabilitat i col·laboració de tot el poble entenent que el servei d’aigua s’ha de considerar com un servei bàsic i solidari amb la participació de tothom, amb esforços compartits.

És per tot això que la informació a la ciutadania i la creació d’espais de participació democràtica s’incorporen en aquest Reglament com un dels pilars d’actuació per garantir un Servei Municipal d’Aigua, clara i de qualitat en tots els sentits.”


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content