Hem presentat un Recurs de Reposició sobre l’aprovació definitiva del Pla Director d’Aigua


La Taula per l’Aigua Pública de Riells i Viabrea ha presentat Recurs de Reposició sobre l’aprovació definitiva del Pla Director d’Aigua sol·licitant que es reconsideri la no acceptació de la major part de les al·legacions presentades.


També es sol·licita que es doni compliment efectiu a l’acceptació de la primera al·legació ja que com es pot veure en el web municipal apareix com a data d’aprovació del PDA anterior l’any 2014 quan en realitat es va aprovar el maig de 2015 poc abans de les eleccions municipals.


 
La majoria de les al·legacions es rebutgen sense cap mena d’explicació convincent i comptant només amb el vot favorable de l’equip de govern.

Un dels punts importants és la motivació que ha portat a la redacció d’un n ou Pla Director quan les dades d’abonats són similars a les existents en el moment d’aprovació del POUM. A la imatge següent part d’un dels paràgrafs del Recurs: 


Aquesta decisió d’incorporar una futura auditoria sobre el parc de comptadors i un possible pla de substitució dels antics va lligat a l’aprovació de la nova tarifa com es pot observar en aquest altre paràgraf:

 

Malgrat no disposar d’una auditoria sobre els comptadors el Pla Director menciona “esforços” de l’empresa en la seva substitució. En aquest paràgraf ho mencionem:

 

 

El text complet del Recurs es pot llegir en aquest enllaç: 


https://docs.google.com/document/d/1AhUGUnAfVyg9D1rYe5bjz32QmuvgAV51/edit?usp=sharing&ouid=115870561174974549933&rtpof=true&sd=true


edit

Vols contactar amb nosaltres?

Ens pots enviar un correu a: taula@aiguapublicaderiells.org o un WhatsApp al 657614286
Translate the content